Online Genel Yetenek Testi. İnsan Kaynakları İşe Alım Sınavları: Mavi/Beyaz Yaka Yetenek Sınavları

İşe alım uzmanları için, kullanımı kolay, güvenli işe Alım, yerleştirme ve yetenek seviyeleri belirleme sınavları

Demo Talep Et
Bu sayfa İşe Alım Uzmanları içindir. Eğer pratik yapmak istiyorsanız, Ücretsiz Genel Yetenek Testleri Pratik Sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Genel yetenek testlerinde bizi tercih eden müşterilerimiz

Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Anadolu Group
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Eduexplora
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Howden
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: İpsos
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: İnstitute of Tourism Studies
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Mauser Packaging Solutions
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: ModSquad
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Siskon
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Tadım Kuruyemiş
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Wellmera
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Yataş Grup

Sayfa İçeriği

Mavi Yaka ve Beyaz Yaka Online Genel Yetenek Testleri

Beyaz yaka ve Mavi yaka için birçok seviyede yetenek testleri

Genel zihin yeteneğini ölçmeyi, adayların farklı görev ve durumlar karşısında nasıl bir performans göstereceğini sistemli bir şekilde test etmeyi amaçlayan testlere verilen genel isimdir. Geçmişte “Zekâ Testleri” terimi yaygın olarak kullanılmaktayken bazı sınırlarından dolayı günümüzde daha çok “Genel Yetenek Testleri” veya “Tarama Testleri” şeklinde adlandırılmaktadırlar. Bir tür genel sınıflama ve tarama amacına yönelik olan “Genel Yetenek Sınavı” çeşitli düzeyde ve farklı yapılarda olmak üzere en sık kullanılan testler arasındadır.
İnternet üzerinden çevrimiçi olarak yönetilen bu sınavlar, kuruluşların beyaz yaka ve mavi yaka yeni çalışan işe alım sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tek puan veren “Genel Yetenek Testleri”, günümüzde “g” faktörünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Başlarda, zekâ testleri çok çeşitli zihin fonksiyonlarını örnekleyecek şekilde heterojen bir yapıda düzenlenirken, günümüzde ise bu testlerin zekâ evreninin tüm nitelikleri yerine; “dille” ilgili faktörler, “sayı” ile ilgili faktörler, bunlara bağlı “muhakeme” gibi faktörleri ölçtüğü ve homojen bir yapı gösterdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle geniş kavramlar kullanmak yerine amaca yönelik daha dar kavramların yer aldığı testler oluşturulmaya başlanmış, çok yönlü faktörü ayrı ayrı ölçen “alt ölçekler” ya da birbirinden “bağımsız testler” hazırlama yoluna gidilmiştir. Böylece, geleneksel “tek puan veren testler” yanında, bireyin çeşitli niteliklerine ait “çok puan veren testler” de hazırlanmaya başlamıştır.

GENEL YETENEK TESTLERİNDE KAPSAM VE İÇERİK

Zekânın varlığı ve ölçülebildiği kabul edilince, ölçme amacına yönelik olarak tanımını yapmak da zorunlu bir hal almıştır. Buna göre zekâ:

Bireylerin yeni durumlara, yeni problemlere uyabilme yeteneği,
Öğrenebilme yeteneği,
Soyut düşünebilme yeteneği olarak açıklanabilir.

Genel Yetenek Testlerinde” başlıca 2 genel nitelik aranmaktadır.

 1. Testlerin çeşitli zihinsel nitelikleri kapsaması; özellikle hayal gücü, genelleme ve muhakeme gibi yüksek ve karmaşık zihinsel işlevleri uygun bir genişlik ve çeşitlilikte temsil edecek durum ve uyarıcılardan oluşması gerekliliği ve
 2. Testin içeriğini oluşturan test durumları ve sorunların aşağı yukarı testi alan herkesin genel yaşam tecrübeleri, yaşantıları ve öğrenme olanakları ile sahip olabilecekleri genel ve ortak ilgi alanlarından seçilmiş olması zorunluluğu.

Günümüzde zihinsel farklar yönünden bireylerin öğrenme gücü, fikirleri organize edebilme, davranışı adapte etme, problemleri anlama ve soyut sembolleri kullanabilme, problem çözme, sahip olunan bilgi seviyesi gibi niteliklerin zekâ seviyesi ile daha ilişkili oldukları kabul edilmektedir. Bu çok yönlü zekâ kavramı, Genel Yetenek Testlerinin farklı yetenekleri ölçen 7 temel faktörden oluşmasının önünü açmaktadır:

Genel Yetenek Testlerinde Ölçümü Yapılan 7 Temel Faktör

Genel Yetenek Sınavları; sınavın uygulanacağı kişiler ile yapılması planlanan işin niteliğine ve bu işi yaparken gerekli olduğu düşünülen yeteneklere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle Genel Yetenek Sınavında söz konusu işin görev ve sorumlulukları da düşünülerek temel olarak aşağıdaki yetenek tipleri için hazırlanmış sorular farklı sayı ve zorlukta konumlandırılır:

Tablo & Grafik Okuma ve Yorumlama
Problem Çözme
Sözel Akıl Yürütme
Soyut & Şematik Akıl Yürütme
Sözel Mantık
Şekil Yeteneği
Mekanik Yetenek
Dikkat ve Algı

GENEL YETENEK TESTLERİ KÜTÜPHANESİ

Yetenek Testi Adı Soru Adedi Toplam Süre (Dk.) Paralel Form Adedi
KAYT Analitik Yetenekler Testi 23 42 10
Dikkat, Algı ve Temel Yetenekler Testi 30 35 10
SF D4 Mavi Yaka Temel Yetenekler Testi 40 45 10
Genel Yetenek ve Akıl Yürütme Testi 25 30 10

Talep üzerine farklı yetenek bataryalarından müşteriye özel yetenek testleri hazırlanmaktadır.

Testinvite Genel Yetenek Testleri içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testler sınıfına girmektedir.

Yukarıda sıralanan testlerde;

Problem çözme
Tablo grafik okuma
Sözel ve sayısal akıl yürütme
Şematik akıl yürütme
Şekil yeteneği
Şekilsel akıl yürütme
Dikkat ve algı gibi yetenekler yer almaktadır

Ek olarak; tüm bu yetenekler için birçok alt boyut ve hedef de belirlenmiştir:

 • Harf ve şekil sayma, tablodan veri okuma, metin karşılaştırma, farklı şekil matrisini bulma, grafik ve görsel karşılaştırma, iki boyutlu döndürme fark, şekiller arası ilişki, metin karşılaştırma, eşleştirme – sıralama – eleme, resmin parçası olmayan görseli bulma, görsel eşleştirme, birebir eşleştirme, bire çok eşleştirme, şifreleme, küp kapama, vb.
 • Her bir test; farklı yetenekler grubunu hedeflediğinden dolayı, farklı amaçlara uygun olarak hazırlanmıştır. Yapılacak işin niteliği, teste tabi tutulacak kişilerin seviyesi ve bu kişilerde aranan yeteneklere göre; farklı soru bataryalarından farklı adet ve zorluklarda soruların bir araya getirilmesi ile her ihtiyaca uygun Genel Yetenek Testleri oluşturulabilmektedir.
 • Testinvite 5 senedir üniversiteler ile geliştirmiş olduğu iş birlikleri sayesinde 3000’in üzerinde sorudan oluşan bir soru havuzu yaratmış ve müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun birçok Genel Yetenek Testi oluşturulmasına ön ayak olmuştur.

Özetle; Testinvite Genel Yetenek Testleri senede 90B üzerinde kullanılmaktadır. Sonuçlar tüm müşterilerimizin süreçlerinde başarıya ulaşmalarını sağlamakta ve bireylerin geleceğini etkileyecek kararlar alınmasında %95’in üzerinde güvenilirlik sunmaktadır.

Analitik Yetenekler Testi

KAYT®

Analitik Yetenekler Testi daha çok yeni mezun ve beyaz yakalı çalışanların analitik yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir Genel Yetenek Testidir: Tablo-grafik okuma, problem çözme, sözel akıl yürütme, şematik akıl yürütme ve şekil yeteneği bölümlerinden oluşur.

Çok değişkenli test mimarisine dayandığından, test her seferinde farklı bir soru grubundan oluşmakta, böylece her aday zorluk seviyesi aynı olan tamamen farklı sorular ile sınanmaktadır. Bu sistematiğin arkasında, KAYT, alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulan 1500'den fazla sorudan oluşan bir soru bankası tarafından beslenmektedir. Tüm paralel formlar ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olacak şekilde ve kapsam geçerliliği göz önünde bulundurularak TEST PLANI temelli oluşturulmuştur.

Genel Yetenek Testi Soruların Zorluk Seviyesine Göre Dağılımı
Soru Sayısı: 23 çoktan seçmeli soru.
Süre: Toplam test süresi 42 dakikadır. Ayrıca farklı yeteneklerin gruplandığı bölümler için de ayrı ayrı süreler belirlenmiştir.
Değerlendirilme: KAYT, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test olduğundan, doğru-yanlış soruların değerlendirmesi otomatik olarak yapılır ve test puanı, 0 ile 100 arasında bir yüzde ile testin bitimini takiben sonuçlar ekranına yansıtılır. Sonuçlar; 1000+ sınav sonucundan çıkartılan Genel KAYT Analitik Yetenekler Testi Norm çalışması ile karşılaştırılabileceği gibi, tercihen şirketlerin kendi aday gruplarının Norm Çalışması sistem üzerinde oluşturularak da test sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmektedir.

SF D4 Mavi Yaka Temel Yetenekler Testi

MAVİ YAKA GENEL YETENEK TESTİ

Mavi Yaka Genel Yetenek Testi mavi yakalı çalışanların temel yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir Genel Yetenek Testidir: İletişim, sözel akıl yürütme, şekil yeteneği, işlem, şekil sayma, tablodan veri okuma, metin karşılaştırma, farklı şekil matrisini bulma bölümlerinden oluşmaktadır.

Çok değişkenli test mimarisine dayandığından, test her seferinde farklı bir soru grubundan oluşmakta, böylece her aday zorluk seviyesi aynı olan tamamen farklı sorular ile sınanmaktadır. Tüm paralel formlar ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olacak şekilde ve kapsam geçerliliği göz önünde bulundurularak TEST PLANI temelli oluşturulmuştur.

Soru Sayısı: 40 çoktan seçmeli soru.
Süre: Toplam test süresi 45 dakikadır.
Paralel Formlar ve Tekraredilebilirlik: Aynı kişi, aynı sorular sorulmadan en fazla 10 kez teste katılabilir; kişi her seferinde tamamen farklı sorularla test edilir.
Değerlendirilme: SF D4, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test olduğundan, doğru-yanlış soruların değerlendirmesi otomatik olarak yapılır ve test puanı, 0 ile 100 arasında bir yüzde ile testin bitimini takiben sonuçlar ekranına yansıtılır. Sonuçlar; şirketlerin kendi aday gruplarının Norm Çalışması sistem üzerinde oluşturularak değerlendirilebilmektedir.

Dikkat, Algı ve Temel Yetenekler Testi

DİKKAT VE ALGI TESTİ

Dikkat, Algı ve Temel Yetenekler Testi çalışanların dikkat ve algı yönünden yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bir Genel Yetenek Testidir:

Dikkat ve algı: Grafikten harf ve şekil sayma, tablodan doğru veriyi okuma, birebir kısa ve uzun metin karşılaştırma, farklı şekil matrisini bulma, grafik ve görsel eşleştirme,
Şekil yeteneği (2 boyutlu şekiller) ve
Sözel akıl yürütme bölümlerinden oluşmaktadır.

Çok değişkenli test mimarisine dayandığından, test her seferinde farklı bir soru grubundan oluşmakta, böylece her aday zorluk seviyesi aynı olan tamamen farklı sorular ile sınanmaktadır. Tüm paralel formlar ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olacak şekilde ve kapsam geçerliliği göz önünde bulundurularak TEST PLANI temelli oluşturulmuştur.

Soru Sayısı: 30 çoktan seçmeli soru.
Süre: Toplam test süresi 35 dakikadır.
Paralel Formlar ve Tekraredilebilirlik: Aynı kişi, aynı sorular sorulmadan en fazla 10 kez teste katılabilir; kişi her seferinde tamamen farklı sorularla test edilir.
Değerlendirilme: Dikkat, Algı ve Temel Yetenekler Testi, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test olduğundan, doğru-yanlış soruların değerlendirmesi otomatik olarak yapılır ve test puanı, 0 ile 100 arasında bir yüzde ile testin bitimini takiben sonuçlar ekranına yansıtılır. Sonuçlar; şirketlerin kendi aday gruplarının Norm Çalışması sistem üzerinde oluşturularak karşılaştırılmalı olarak değerlendirilebilmektedir.

Yetenek Tipleri ve Örnek Sorular

Tablo & Grafik Okuma ve Yorumlama

Adayın, bir tablo veya grafik ile verilmiş bilgileri yorumlayarak doğru sonuçları ve kararları tespit edebilme yeteneğini ölçer.

Örnek Soru: Aşağıdaki grafik, bir işletmenin 2001-2005 yıllarını kapsayan dönemde alıp sattığı bir malın birim alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. Bir birim malın 2002 yılı satış fiyatı, 2001 yılı satış fiyatına göre yüzde kaç azalmıştır?


Genel Yetenek Testi Tablo Grafik Okuma Örnek Soru Şekli
Problem Çözme

Adayın karmaşık sorunları çözmek için sayısal bilgileri kullanabilme yeteneğini ölçer.

Örnek Soru: %30 karla satılan bir gömleğin fiyatına etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Bu gömlekten 10 lira zarar edildiğine göre gömleğin maliyet fiyatı kaç liradır?

Sözel Akıl Yürütme

Sunulan bilgiler üzerinden akıl yürüterek mantıklı sonuçlara ulaşabilme, argümanların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilme, eksik verilen senaryoyu akıl yürüterek tamamlayabilme, okuduğunu anlama, not alma, tablolama, listeleme, kümeleme, gruplama gibi yöntemlerle çözüm üretme ve sorun çözme becerisini ölçer.

Örnek Soru: Selin, Burcu, Ceren, Demet, Ecem ve Göknil’in birer tokası vardır. Bu tokalardan üçü pembe, ikisi sarı ve biri kırmızıdır. Bu kişilerin tokalarının renkleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre; aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • Selin’in çantası pembedir.
 • Ecem ve Göknil’in çantaları farklı renktedir.
 • Burcu ve Ceren’in çantaları aynı renktedir.
Şematik Akıl Yürütme

Şematik akıl yürütme soruları mantıksal akıl yürütme yeteneğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Adayın akıl yürüterek karışık problemleri çözebilme yeteneğini ölçer.

Örnek Soru: Aşağıdaki şekil dizisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu kurala göre; boş bırakılan kutu yerine, verilen seçeneklerden hangisi getirilmelidir?


Genel Yetenek Testi Şematik Akıl Yürütme Örnek Soru Şekli
Şekil Yeteneği

Adayın şekilleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu algılama, hayal gücü ile şekiller üzerinde değişiklikleri düşünebilme, uzay ve mekân içinde konumunu algılayabilme yeteneğini ölçer.

Örnek Soru: Aşağıdaki şekil saat yönünün tersine 240 derece döndürülürse, seçeneklerdeki şekillerden hangisi oluşur?

Genel Yetenek Testi Şekil Yeteneği Örnek Soru Şekli
Dikkat ve Algı

Metin, sayı ve kod çifti karşılaştırması; tablo veya şekiller ile verilen verilerin doğru yorumlanması; verilen grafiklerdeki harf veya şekillerin doğru olarak sayılması; farklı şekil matrislerinin bulunması, grafik ve görsellerin eşleştirilmesi gibi dikkat ve algı yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Örnek Soru: Aşağıda verilen kod çiftinin AYNI mı, yoksa FARKLI mı olduğunu belirleyin.

Dm #665-421-432-42-17 Dm #665-421-432-42-17
Sözel Mantık

Adayın, verilen yazılı metin üzerinden mantığa dayalı akıl yürütmelerde bulunarak argümanları değerlendirme yeteneğini ölçer.

Örnek Soru: Satın alma fonksiyonun, bir kuruluşun toplam karlılığında önemli bir etkisi olabilir. Ancak, satın alma fonksiyonun başarısı, yetkin alıcılara ve sistematik satın alma yöntemleri uygulayan ve teknolojik gelişmeleri kullanan bir satın alma müdürüne bağlıdır. Bir kuruluşun karlı olma durumu tehlikedeyse, satın alma fonksiyonunun verimliliği ve yeteneği, kuruluşun karlı veya zararlı işletimini belirleyebilir. Buna göre, satın alma fonksiyonu, bir kuruluşun karlılığında önemli bir sorumluluk taşır ve bir kuruluş kar üretmeye çalıştığında, yetenekli ve vasıflı alıcılar geliştirmeye ve bilgili ve zeki satın alma müdürü görevlendirmeye çaba harcayacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden, doğru olarak hangi sonuç çıkarılabilir?

 1. Bir kuruluşun karlı olma durumu tehlikede değilse, satın alma fonksiyonunun yeterliliği, kuruluşun karlı veya zararlı işletimini belirleyemez.
 2. Bir kuruluşun önemli miktarda karından sorumlu olmayan en azından bazı satın alma fonksiyonları vardır.
 3. Satın alma fonksiyonu olmayan bir fonksiyon, bir kuruluşun kazancında önemli bir sorumluluk taşımaz.
 4. Karlı olma durumu tehlikede olan bir kuruluşun karlı veya zararlı işletimini belirleyebilmesi, satın alma fonksiyonunun verimliliği ve yeteneğine bağlı olabilir.
Mekanik Yetenek

Adayın, fizik ve mekanik ilkelerini günlük yaşama ve iş yaşamına uyarlayabilme özelliğini ölçer.

Örnek Soru: Kaç adet kasnak saat yönünde döner?

Genel Yetenek Testi Mekanik Yeteneği Örnek Soru Şekli

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Tüm testlerde işaretlemeli soru grubu içerisinde yer alan “doğru-yanlış” ve “çoktan seçmeli” sorular yer almaktadır. İşaretlemeli soruları hazırlamak, yazmalı sorulara göre daha çok zaman alır ve beceri gerektirir. Ancak, avantajlı olarak, testler kısa zamanda uygulanabilir ve puanlaması çok kolay ve objektiftir. Aynı zamanda kısa sürede çok soru cevaplandırılabildiği için ölçülmesi istenilen nitelikleri daha iyi örnekleme olanağı vermekte ve soru sayısının getirdiği şans hatası da azaltılmaktadır.

Ölçme yoluyla elde edilen düzensiz sonuçların yorumlanmasını kolaylaştırmak için verileri istatistiksel olarak analiz edip, özetlemek gerekmektedir. Bu amaçla; Testinvite altında, kullanım alanı en geniş test olduğundan, KAYT için oluşturulmuş bir Genel Norm çalışması mevcuttur. Diğer Genel Yetenek Testleri içinse aday grubunun Norm çalışması sistem tarafından hesaplanmaktadır.

Testinvite altyapısı öncelikle sınav sonuçlarının istatistiksel analizini yapar, ham verileri gruplandırarak histogram ve frekans poligonunu çizer, frekans dağılımını bulur, çan eğrisine uyumunu kontrol eder ve son olarak norm çıkarma işlemini yapar.

Norm çalışması kapsamında:

 • Verilerin gruplanması ve sınıflanması
 • Frekans dağılımının bulunması ve histogram ile gösterimi
 • Ortalama ve ortanca (medyan) ile yüzdeliklerin hesaplanması
 • Puanların dağılımına ilişkin standart sapma ve adayların bulunduğu yüzdelik dilim gibi istatistiki hesaplamalar yapılmaktadır.

Tüm Genel Yetenek Testleri 0% ve 100% arasında bir skor ile değerlendirilmektedir. Adayın aldığı yüzdesel sonuç; testi alan diğer tüm adayların sonuçlarının ortalaması ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Aynı şekilde testlerde belirlenen alt bölüm ve boyut sonuçları için de ayrı ayrı aynı değerlendirme yapılmaktadır.

Genel Yetenek Testi Norm ile Karşılaştırmalı Değerlendirme Histogram Frekans Dağılımı Grafiği

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK

Güvenirlik ve geçerlik, bir testin en önemli iki özelliğidir.

Belirli bir testin sonuçlarının tüm durumlarda tutarlı olması halinde, testin güvenilir olduğu söylenebilir. Bu nedenle puan tutarlılığı seviyesi testin güvenirliğinin bir ölçüsüdür.

Geçerlik, bir testin ölçmeyi hedeflediği yetenekleri ölçmede, aynı alanda yaygın olarak kullanılan diğer testlerle karşılaştırıldığında tutarlı sonuçlara ulaşması durumudur.

1. Güvenilirlik

Güvenirlik “bir ölçme aracının sonuçlarındaki kararlık derecesidir”. Bir testin aynı yetenekleri tutarlı ve tekrarlanabilir bir şekilde ölçebilmesi güvenilir olduğu anlamına gelmektedir.

Bir testin güvenirliğini bulmakta birkaç yöntemden yararlanılmaktadır:

 1. Testin tekrarı yöntemi (test-tekrar-test): Güvenirliği yüksek bir testin her tekrarda; adayın bilgi, beceri ve yetenekleri hakkında aynı sonuca ulaşması çok muhtemeldir. Güvenirliği düşük bir test ise her tekrarda çok farklı sonuçlar doğuracaktır.
 2. Paralel formlar güvenirliği: Bir testin aynı kişi tarafından tekrar alınması durumunda, aynı soruların sorulması testin güvenirliğini hesaplamada sorunlar yaratmaktadır. Paralel form kullanımı; aynı güçlük seviyesinde farklı sorular ile birden fazla eşdeğer form yaratımı ile bu sorunun üstesinden gelinmesini sağlamaktadır.
 3. Testi yarılama yöntemi ve
 4. İç tutarlılık güvenirlik katsayıları gibi yöntemler de bir testin güvenirlik katsayısı hesaplamalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Yeterli sayıda sorunun testlere dâhil edilebilmesi ölçülmek istenen yetenekleri daha kapsayıcı şekilde örneklemeye ve ölçmeye olanak vermektedir. Ancak çok fazla soru sormak yukarıda bahsedilen yöntemlerden bağımsız olarak bir testin güvenilir olduğu sonucunu çıkartmakta tek başına yeterli olmayacaktır.

Örneğin, herkesin kolaylıkla cevapladığı veya doğru cevaplanma oranı çok düşük soruların testten çıkartılması testi kısaltacağı gibi ölçümün doğruluğunu arttıracaktır, çünkü belirleyiciliği olumsuz etkileyen sorular testten çıkartılmış olacaktır.

Genel Yetenek Testlerimizin Güvenirlik Katsayısını arttırmak için neler yapıyoruz?

 • Yetkinliği değerlendirmek için yeterli sayıda soru kullanıyoruz.
 • Katılımcılar için tutarlı bir ortam yaratıyoruz.
 • Katılımcılara kolay bir değerlendirme kullanıcı ara yüzü sağlıyoruz.
 • Testlerin güvenirliğini yılda iki kez ölçüyoruz.
 • Kötü performans gösteren soruları elemek için 3 ayda bir test soru analizi yapıyoruz.

2. Geçerlilik

Geçerlik “bir ölçme aracının ölçmek üzere hazırlandığı amacını ölçme derecesidir”.
Bir testin geçerliği hesaplanırken; teste girenler, test sistemi, sorular, testin zamanlama ve puanlama sistemi gibi özelliklerine odaklanılmaktadır.

Bir testin geçerliliğini kontrol etmek için sorulması gereken sorular şunlar olmalıdır:

 • “Test ölçmeyi iddia ettiği yetenekleri ölçmede başarılı mı?”
 • “Test amacına uygun mu?”
 • “Test aynı eğitimsel ve sosyal bağlamdaki adayların yetenek seviyelerini ölçmede yeterli mi?”
 • “Sınavlarımız gerçek hayatta kullanılan İngilizce’yi özgün ve doğru şekilde ölçüyor mu?”
 • “Sınav konu edindiği ölçümü düzgün biçimde yapıyor mu?”
 • “Testler amaçlarına uygun şekilde hazırlanmış mı?”
 • “Test aynı eğitim düzeyine ve sosyal yapıya sahip gruplarda ve belirli sınav katılımcılarıyla uygun şekilde çalışıyor mu?”
Sonuç olarak, geçerlik bir sayı değildir, aslında test performansına dayanarak verilen kararları desteklemesi beklenen bir dizi kanıt etrafında oluşturulan bir argümandır.

Genel Yetenek Testlerimizin Geçerliğini arttırmak için neler yapıyoruz?

 • Benzer seviyedeki adayların Genel Yetenek Sınavlarımızı ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan diğer ilgili testleri uyguladıkları kullanım senaryoları uyguluyoruz.
 • Testlerimizin kalite ve geçerliğini test etmek ve iyileştirmek için üniversitelerle birlikte çalışıyoruz.
 • Değerlendirme sürecinden sonra, ihtiyaç varsa yılda bir kez testlerde tespit edilen zayıf noktaları iyileştiriyoruz.

KULLANIM ALANLARI

Kurumlar, İşe Alım Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri tarafından sıklıkla kullanılan Genel Yetenek Testlerinin kullanım alanları başlıca aşağıdaki gibidir:

İşe Alım

İşe alımlarda; yapılacak işin içeriğine uygun yeteneklerin belirlenmesi önemlidir. Mavi yaka, beyaz yaka ve dikkat/algıya dayalı işler için farklı yetenek bataryalarından oluşan testlerin uygulanması tavsiye edilmektedir. Genel Yetenek Testleri işe alımlarda aşağıdaki süreçlerde sıklıkla kullanılmaktadır:

 • Stajyer ve yeni mezun beyaz yaka işe alım
 • Orta seviye beyaz yaka işe alım
 • Mavi yaka işe alım
Terfi

Şirket içinde terfi dönemlerinde, çalışanların yeteneklerinin daha objektif şekilde değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeye göre liyakatli bir terfiinin söz konusu olabilmesi için Genel Yetenek Testleri kullanılabilmektedir. İşe alım kadar sık bir uygulama olmamakla birlikte, bazı kurumların iç işleyişlerinde yer verdikleri bir uygulama olarak göze çarpmaktadır.

Şirket içi yatay pozisyon değişimleri

Bazı dönemlerde, yetenekleri yeterince değerlendirilmeden işe alınan çalışanların yeteneklerine daha uygun bir göreve kaydırılması söz konusu olabilir. Bu şekilde bir iç değerlendirme yapabilmek adına, Genel Yetenek Testleri uygulanması sıklıkla rastlanır bir durumdur. Hem çalışanın performansını yükseltmek, hem de şirket içindeki verimliliği arttırmak adına kullanımı önerilen bir yöntemdir.

Akademik potansiyeli veya kariyer uygunluğunu değerlendirmek

Bu tarz akademik kullanımın en sık görüldüğü durum, lise öğrencilerinin kariyerlerine yeteneklerine uygun bir bölümde devam etmelerini belirlemek amacıyla yapılan Genel Yetenek Testleridir. Öğrenciler sık sık çeşitli yetenek testleriyle karşılaşırlar; bu testler üniversitede okumaları gereken bölümleri veya kariyer hedeflerinde başarılı olabilecekleri işleri ön görmek ve geleceklerini yeteneklerine uygun şekilde inşa etmek konusunda genel fikir vermede faydalı olmaktadır.

Genel Yetenek testlerinin tarihçesine bakıldığında da, bu testlerin ilk olarak küçük yaşta çocukların, hatta bebeklerin zekâ gelişimi için geliştirildiğini de görmek mümkündür. O nedenle yalnızca lise öğrencileri değil, her yaştan öğrenci için de Genel Yetenek Testleri kullanılmaktadır. Bu tarz kullanıma en güzel örnek ise ileri zekâlı çocukların belirlenmesi aşamasında yapılan testlerdir.

Bununla beraber üniversitelerde, askeriye, itfaiye veya polis akademileri gibi belli yeteneklere göre değerlendirmelerin önemli olduğu kurumlarda da, ölçülmesi hedeflenen yeteneklere uygun Genel Yetenek Testleri kullanılmaktadır.

İşe alım süreçlerinde Genel Yetenek Testi Tespit kullanan şirketlerin sektörlerin dağılımı

Genel Yetenek Testlerinin Sektör ve Şirket Tiplerine Göre Kullanım Alanları

Genel Yetenek Testlerinin Kullanımının Öğrenim Seviyesine Göre Dağılımı

Genel Yetenek Testlerinin Sektör ve Şirket Tiplerine Göre Kullanım Alanları

GÜVENLİ ONLINE GENEL YETENEK SINAVLARI UYGULAMA YAZILIMI

Piyasada çevrimiçi ve çevrimdışı birçok Genel Yetenek Testi bulunmaktadır. Her yıl 500 milyondan fazla insan eğitim, iş, terfi veya akademik amaçlı dünya çapında bu sınavlara girmektedir. Her ne kadar tüm testler yüksek standartta olsa bile, pek çok çevrimiçi Genel Yetenek Testi, güvenli online sınav yazılımında sunulmadığından, güvenilir sonuçlar doğurmaz.

Güvenli Online Sınav Uygulama

Testinvite, 1000’den fazla müşterisine; güvenli bir ortamda çevrimiçi sınavlar gerçekleştirebilecekleri bir Sınav Platformu sunar.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda; detaylı sınav log takibi, gözetim yöntemleri kullanımı, tam ekran zorunluluğu, çoklu süre limitleri, içeriklerin farklılaşması ve sıralarının rastgele karıştırılması gibi hem son kullanıcı ve hem de sunucu tarafında çalışan güvenlik önlemleri sağlanmaz ise; kullanıcıların hile yapma eğiliminde 12 kat artış olduğu gözlenmiştir. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının, bu tip davranışları %90 oranında azalttığı anlaşılmıştır.

Tüm bu Genel Yetenek Testleri, yalnızca Testinvite Sınavı Yazılımı altında ve gerekli güvenlik çerçeveleri sağlanarak yapılmaktadır.

Sınavı alanların web kamera ile ile kaydedilmesi; zaman limitleri; açık uçlu sorularda kısa metin, kod editörü, ses kaydı, vb seçenekleri; bölüm ve sayfalar arası ileri-geri gidebilme kuralları; çoklu sınav süreç kurgusu; tam ekran zorunluluğu, soru bankası ile sistematik soru havuzu oluşturma; soru bankasından rastgele soru seçebilme; soru-şık-sayfa sırasının karıştırılması gibi birçok ek özellik ile güvenli ve güvenilir bir değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

Sınav Ekranı
Kamera Kaydı
Tam Ekran Kilidi
Kullanıcı Eylemlerinin Kaydedilmesi
Sınavı Birçok Bölüme Ayırabilme
Kısıtlandırılabilir Gezinme Menüsü
Birçok Seviyede Süre Limitleri
Kullanımı Kolay Arayüz
Genel Yetenek Testi Norm ile Karşılaştırmalı Değerlendirme Histogram Frekans Dağılımı Grafiği
Test Türü

Genel Yetenek Sınavları çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Ölçme ve değerlendirme ölçütlerine uygun ve kapsam geçerliliği göz önünde bulundurularak TEST PLANI temelli hazırlanmışlardır.

Süre Limitleri

Her bölüm için ve toplam test için zaman sınırı uygulamaları birlikte kullanılmaktadır (çevrimiçi test uygulamalarında, her iki zaman sınırlamasının beraber uygulanması test güvenliğini oluşturur).

Test Yönetimi

Test çevrimiçi (web tabanlı) yönetilir ve yürütülür.

Güvenlik
 1. Tam Ekran Kilidi: İsteğe bağlı olarak kullanıcıyı, tarayıcısının tam ekran ayarını aktive ederek, sınav ekranında kalmaya zorlayabilirsiniz. Bu güvenlik yöntemini seçmeniz durumunda kullanıcıların sınav sırasında diğer sekmeleri veya uygulamaları açmasına izin verilmeyecektir.
 2. Gözetim: İsteğe bağlı olarak web kamera gözetimi ile tüm adaylar sınav sırasında izlenebilir (sınavlar sırasında video kaydı veya fotoğraf çekimi ile).
Test Sorularının Değişmesi (Dinamik İçerikli) Sınav Yapısı (Tekrarlanabilirlik)

Çevrimiçi testlerde, tekrarlanabilirlik test güvenliğinin temel şartıdır. Bu, en yüksek test güvenliği, geçerlilik ve güvenilirlik için uygulanan bir yöntemdir (test-tekrar test yöntemi). Çok değişkenli bir testte, her adayın aynı sayıda ve eşit zorluk seviyelerinde fakat farklı soruları cevaplandırması gerekir.

 • Örnek 1: Çok değişkenli sınav yapısına sahip bir teste bir aday her seferinde farklı sorularla karşılaşacak şekilde 10 kez katılabilir.
 • Örnek 2: A ve B (iki farklı kişi) adayları çok değişkenli sınav yapısıyla oluşturulmuş bir testi tamamladığında, adayların karşılaşacağı aynı soruların tümü, sınavın en fazla %10'udur.

Tüm Genel Yetenek Testleri; işe alım, terfi, akademik ve eğitim süreçlerinde operasyonel ve güvenlik temelli problemlerin üstesinden gelmek için çok değişkenli test yöntemiyle tasarlanmıştır.

Yapılan çevrimiçi bir sınav sırasında, bazı adayların elinde olmayan bir sorunla karşılaşması (teknik, bağlantı kopması, elektrik kesilmesi vb.) sebebiyle sınavları sonlanabilir. Bu durum, adaylar için aynı standartlarda farklı bir sınava girmenin, dolayısıyla tekrarlanabilirliğin gerekliliği ile sonuçlanmaktadır. Soruların her seferinde farklı geldiği test yapısı, bu sorunu çözer ve adayların aynı TEST PLANI ve standartlarındaki farklı sorularla sınavı tekrar almalarına izin verir.

Sınav Süresince Gezinme Seçenekleri (İleri-Geri gidebilme / Kısıtlamalar)

Bölümler (test içinde) ve sayfalar (bölüm içinde) için üç gezinme seçeneği vardır: “ileriye ve geriye gitmeye izin ver”, “sadece geriye gitmeye izin ver” ve “ileriye ve geriye gitmeye izin verme”. Her iki test için de, bu seçenek güvenlik nedeniyle “ileriye ve geriye gitmeye izin verme” olarak ayarlanmıştır: Test katılımcıları, yalnızca aşağıdaki soruları önceden izlemelerini önleyen test sorumlusu tarafından tanımlanan bölümü ve sayfa sırasını izleyebilir.

Sınav sırasında adayların ileri-geri gidebilme seçeneklerini kısıtlama ayarı
Bölüm, Sayfa, Soru ve Seçeneklerin Sırasını Karıştırma Seçenekleri

Platformumuzda, test güvenliği için kritik olan farklı karıştırma seçenekleri vardır: Şıkların sırasını, soruları (tek bir sayfa içinde) ve bölümleri (bir test içinde) karıştırabilirsiniz.

Kolay, hızlı, kişiselleştirilmiş ve takip edilebilir e-posta davetiyeleri

Adayları veya öğrencileri çevrimiçi sınavlara tek tek davet etmek istediğinizde, davet işlemi zaman alabilir. Testinvite e-posta davet modülü, akıllı etiketleme sistemi kullanarak bu işlemi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Davet edilecek kişileri seçin, tüm seçtiğiniz adaylar için e-postanızı oluşturun, akıllı etiketler (ad, davet kodu, kimlik bilgileri, görev bağlantısı, ekstra etiketler) ekleyin, e-postanızı önizleyin, gönderici bilgilerinizi ayarlayın ve gelecek postalar için teslim tarihini ayarlayın. Yazılım otomatik olarak bir kerede birden fazla e-posta davetiyesi gönderir, bu nedenle her aday için işlemi yeniden başlatmaya gerek kalmaz ve davet işlemlerinizi oldukça hızlandırmış olursunuz.

Testlere Erişimde Tarih ve Saat Kısıtlamaları

Sınav süreçlerinde, 3 ayrı adımda tarih ve saat kısıtlaması ekleyebilirsiniz.

 • Tüm süreç için tarih & saat ile testlere erişim kısıtlaması.
 • Süreçteki her bir test için ayrı ayrı tarih ve saat aralıkları belirlenebilir.
 • Her bir aday için özel erişim tarih ve saat aralıkları belirlenebilir.
Sınavı Tekrar Kurma Özelliği

Test sırasında adayların istekleri dışında oluşabilecek; internet bağlantısının kopması, testin yapıldığı cihazın şarjının bitmesi ve benzeri; teknik sorunlar nedeniyle yarıda kalan sınavlar adayın kaldığı soru ve süreden tekrar kurularak adayların mağdur olmaları engellenebilmektedir.

Adayların sınavlarını yeniden kurma, kaldıkları yerden devam ettirme olanağı
Raporlama

Testler sonucunda elde edilen veriler toplam puan, boyut puanları, grup içi sıralama (sıralama ölçeği) ve genel sıralama olarak raporlanır.

Testler çoktan seçmeli sorulardan oluştuğundan, test sonuçları otomatik olarak hesaplanır ve sınavların tamamlanmasından hemen sonra ilgili değerlendirme sonuçlarına “Raporlar” sekmesinden ulaşılabilir.

Sınav sonuçları, isteğe bağlı olarak, sınavı tamamlayan tüm adaylara özet (yalnızca sonuç) veya Norm raporunda gösterildiği şekliyle sunulabilmektedir. Bu seçenek genellikle eğitim ve sertifikasyon amaçlı sınavlardan sonra tercih edilmektedir.

Bütün adayların kıyaslamalı test raporları
Örnek Rapor
Test Puanı ve Başarı Oranları
Bölüm Puanları ve Başarı Oranları
Her Bir Kazanımda Elde Edilen Başarı Oranı
Topluluk Ortalamaları ve Puanların Dağılımı
Yüzdelik Dilimler
Sıralamalar
PDF'e Çevirebilme & Çıktı Alabilme
Genel Yetenek Testi Norm ile Karşılaştırmalı Değerlendirme Histogram Frekans Dağılımı Grafiği

Şimdiye kadarki en kolay fiyatlandırma:

Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin

Aylık ücret yok, abonelik yok, ödeme planı yok.
Platformu istediğiniz kadar kullanın ve yalnızca ihtiyacınız olduğunda kredi alın.


Sıkça Sorulan Sorular

Kimler kredi satın alabilir?

Sadece eğitim kurumları ve şirketler kredi satın alabilir.

Nasıl kredi satın alabilirim?

Yalnızca kurum bilgileriniz onaylandıktan sonra kredi satın alabilirsiniz. İşlemi başlatmak için lütfen bizimle iletişime geçin: info@testinvite.com