Eşleştirme Soruları ve Türleri

Kullanım alanı çok geniş olan eşleştirme soruları, her yaşta insanın cevaplayabileceği, anlaması ve kullanımı kolay bir soru tipidir.

Online sınav ve soru hazırlama programı
Testinvite ölçme-değerlendirme sistemindeki eşleştirme sorusu hazırlama editöründe özellikler sayesinde, eşleştirme ve boşluk doldurma gibi farklı kurguları hayata geçirecek şekilde yapılandırılabilir.

Eşleştirme sorusunda, adaya bir soru sorulur ve soruyu maddeler takip eder. Adaydan maddeleri, önceden belirlenmiş seçenekler ile eşleştirmesi istenir. Aday, yaptığı eşleştirmelerin doğruluğu nispetinde başarı elde eder.

Maddeler ile seçeneklerin eşleştirilmesi

Eşleştirmeli soru örnekleri, farklı türlerde hazırlanarak artırılabilir.

Adayın, maddeler ile seçenekleri eşleştirmesinin istendiği soru örneği.

Sorunun Hazırlanması


Soru metni, zengin içerik editörü kullanılarak hazırlanır. Soruya resim, video, dinleme parçası, okuma metni; matematiksel denklem, formül ve ifadeler ekleyebilirsiniz. Soru metni soldan-sağa veya sağdan-sola oluşturulabilir. Soru hazırlama editöründeki özellikler sayesinde, eşleştirme sorusu çok kolay bir şekilde bir “okuduğunu anlama sorusu”, “dinlediğini anlama sorusu” veya “matematik sorusu” halini alabilir.

Tüm soru hazırlama özellikleri için “Soru Hazırlama” sayfamızdaki özelliklere göz atın.

Eşleştirme Maddelerinin Belirlenmesi


Eşleştirme sorusuna birçok madde eklenebilir. Eklenen her bir madde için adayın, verilen seçenekler arasından bir seçim yapması beklenecektir. Maddeler, basit metin, biçimlendirilmiş yazı, resim, okuma parçası, dinleme parçası, video ve matematiksel ifadelerden oluşabilir.

Koyu yazma, eğik yazma, altını çizme, metin rengini belirleme, yazı tipi ve boyutunu belirleme, metin boyama gibi biçimlendirme seçenekleri sayesinde, madde en doğru şekilde oluşturulabilir.

Her maddenin biçimlendirilmesiyle oluşturulan eşleştirme sorusu

Eşleştirme sorusu, biçimlendirilerek kolaylıkla oluşturulabilir.

Her bir maddenin biçimlendirilmesiyle oluşturulan eşleştirmeli soru örneği

Maddelere resim ekleme


Maddelere resim eklenebilir. Bu durumda her bir resim, bir seçenek ile eşleştirilecektir.

Resim eşleştirme yöntemi ile sistemden kolaylıkla soru oluşturulabilir.

Soru maddelerine resim eklenmesiyle oluşturulan eşleştirmeli soru örneği.

Maddelere okuma metni ekleme


Maddeler kısa metinlerden, veya paragraflardan ve listelerden oluşan uzun metinlerden oluşabilir. Metinler link içerebilir. Maddelerin okuma parçası olduğu durumlarda, adaydan her bir okuma parçası için bir eşleştirme yapması beklenir.

Sorudaki her maddeye okuma metni eklenmesi ile oluşturulan eşleştirme sorusu
Sorudaki her maddeye okuma metni eklenmesi ile oluşturulan eşleştirmeli soru örneği.

Maddelere ses kayıtları ekleme


Maddelere dinleme parçaları ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, önce her bir maddedeki dinleme parçasını dinleyecek, sonra dinlediği ses kaydına ilişkin verilmiş seçenekler arasından birini seçerek, dinleme parçasını bir seçenek ile eşleştirecektir.

Maddelere ses kaydı eklenmesi ile oluşturulan eşleştirme sorusu
Sorudaki her maddeye ses kaydı eklenmesi ile oluşturulan eşleştirmeli soru örneği.

Maddelere yüklenen her bir ses kayıt dosyasına ilişkin aşağıdaki “ses kaydı dinleme” ayarlarını yapabilirsiniz:

  • Aday, ses dosyasını kaç defa dinleyebilecek?
  • Dinlerken durdurabilecek mi?
  • Dinlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?
Admin paneli üzerinden maddelere eklenen ses kayıtlarına ilişkin ayarların yapılması.
Admin paneli üzerinden maddelere eklenen ses kayıtlarına ilişkin ayarların yapılması.

Maddelere video ekleme


Maddelere video ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, önce her bir maddedeki videoyu izleyecek, sonra izlediği videoya ilişkin sunulan seçenekler arasından birini seçerek, videoyu bir seçenek ile eşleştirecektir.

Maddelere video eklenmesiyle oluşturulan eşleştirme sorusu.
Soru maddelerine video eklenmesiyle oluşturulan eşleştirmeli soru örneği.

Maddelere yüklenen her bir video için, aşağıdaki “video oynatma” ayarlarını yapabilirsiniz:

  • Aday, videoyu kaç defa izleyebilecek?
  • İzlerken durdurabilecek mi?
  • İzlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?

Maddelere matematiksel ifade ekleme


Maddelere, ister TeX veya LaTeX formatında yazarak, ister matematik editörünü kullanarak, matematiksel ifade, formül ve denklem ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, her bir matematiksel ifadeyi, bir seçenek ile eşleştirecektir.

Seçeneklere Formül Eklenerek Adayların Doğru Formül ile Cevapları Eşleştirmesinin İstendiği Soru Örneği

Eşleştirme sorusu, formüller ve denklemlerle oluşturulabilir.

Seçeneklere formül eklenerek adayların doğru formül ile cevapları eşleştirmesinin istendiği soru örneği

Maddelere dosya ekleme


Maddelere dosya yükleyebilirsiniz. Bu durumda aday, önce maddelerdeki dosyaları indirir, sonra dosyaları inceledikten sonra, her bir dosya için verilen seçeneklerden birini seçerek, dosyaları seçenekler ile eşleştirir.

Maddelere dosya eklenerek oluşturulan eşleştirme sorusu
Her bir maddeye dosya eklenerek oluşturulan eşleştirmeli soru örneği.

Seçeneklerin Belirlenmesi


Seçenekleri belirlerken 3 farklı yaklaşım izlenebilir.

  1. Maddelerin eşleştirileceği ortak bir seçenek havuzu oluşturulabilir. Bu durumda her bir madde, ortak seçenek havuzundaki seçeneklerden birisi ile eşleştirilir.
  2. Her bir madde için, maddeye özgün bir seçenek listesi oluşturabilirsiniz. Bu durumda her madde için farklı seçenekler sunulabilir.
  3. Yukarıdaki 2 yaklaşımdan birlikte yararlanılabilir. Yani, bir yandan her madde için bir seçenek listesi, bir yandan da tüm maddeler için ortak bir seçenek listesi oluşturabilirsiniz. Bu durumda aday her maddeyi, ister madde için yaratılmış seçeneklerden birisi ile, ister ortak seçenek havuzundaki seçeneklerden birisi ile eşleştirebilir.

Maddeye özgün seçeneklerin eklenmesi


Her maddenin kendine özgü seçenekleri olabilir. Bu durumda aday ilgili maddeyi, yalnızca madde için girilmiş seçeneklerden birisi ile eşleştirebilir. Maddeye eklenmiş seçenekler, diğer maddelerde listelenmez.

Maddelere birden fazla seçenek eklenerek oluşturulan soru
Her maddeye birden fazla seçenek ekleyerek oluşturulan soru örneği

Ortak seçenek havuzundaki seçeneklerin birden çok madde ile eşleştirilebilmesi


Tüm maddelerin eşleştirilebileceği ortak bir seçenek listesi tanımlamak istiyorsanız, seçenekleri “Ortak Seçenek Havuzuna” ekleyebilirsiniz. Ortak seçenek havuzuna eklediğiniz seçenekler, tüm maddeler ile eşleştirilebilir.

Admin panelinden,her bir seçeneğin kullanım adedine ilişkin ayarların yapılması.
Admin panelinden,her bir seçeneğin kullanım adedine ilişkin ayarların yapılması.

Ortak seçenek havuzuna bir seçenek eklerken, kullanım adedini sınırlandırabilir veya sınırsız olacak şekilde belirleyebilirsiniz. Bir seçeneğin kullanım adedini bir sayı ile sınırlandırdığınızda, en fazla o sayı kadar madde, ilgili seçenek ile eşleştirilebilecektir.

Seçeneklerin kullanım adedinin sınırlandırılması.

Kaç Adet Eşleştirme Yapılabileceğinin Sınırlandırılması


Bir eşleştirme sorusunda, en az kaç adet ve en çok kaç adet eşleştirme yapılabileceğini belirleyebilirsiniz.

Yapılabilecek en az ve en çok eşleştirme sayısının belirlenmesi
Admin panelinden, yapılabilecek en az ve en çok eşleştirme sayısının belirlenmesi.

Bu sayede, örnek olarak 5 adet madde verebilir ve en az 2, en çok da 4 tane madde için bir eşleştirme yapılmasını gerekli kılabilirsiniz.

Eşleştirme Sorusuna İpucu Ekleme


Tercih ederseniz, eşleştirme sorusuna bir ipucu içeriği ekleyebilirsiniz. İpucu içeriği, sorudaki kimi yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek için veya soruyu cevaplamakta zorlanan bir adaya yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.

İpucu eklenerek hazırlanan eşleştirme sorusu
İpucu eklenerek hazırlanan eşleştirme sorusuna bir örnek.

Eşleştirme Sorusuna Geri Bildirim İçeriği Ekleme


Eşleştirme sorusu aday tarafından cevaplandırıldıktan hemen sonra, veya aday testi tamamladıktan sonra, eşleştirme sorularındaki doğru ve yanlış eşleştirmeler adaya gösterilebilir. Eğer aday soruyu yanlış cevapladıysa, soruya eklenecek “geri bildirim içeriği” ile sorunun doğru cevabına ilişkin bir açıklama veya çeldirici seçeneklerin neden yanlış olduğuna ilişkin bir açıklama gösterilebilir.

Geri bildirim eklenerek hazırlanan eşleştirme sorusu
Geri bildirim eklenerek hazırlanan eşleştirme sorusu örneği.

Otomatik Değerlendirme


Eşleştirme soruları, gerek başarı ölçme, gerekse eğilim ölçme için hazırlanabilir. Başarı ölçme amaçlı eşleştirme sorularında, aday yapmış olduğu eşleştirmelerin doğruluğu nispetinde başarı elde ederken, eğilim ölçme amaçlı eşleştirme sorularında, adayın hangi boyuta eğilimi olduğu otomatik ölçülebilir.

Başarı ölçme


Adayın, soruya cevap olarak yapmış olduğu eşleştirmeler, ölçme-değerlendirme sistemi tarafından otomatik olarak doğru-yanlış veya parçalı doğru olarak değerlendirilebilir. Bunun için, hangi eşleştirmelerin doğru olduğu, hangi eşleştirmelerin yanlış olduğu ve varsa hangi eşleştirmelerin parçalı-doğru olduğu tanımlanmalıdır. Boş bırakılan eşleştirmeler için ceza puanı belirleyebileceğiniz gibi, sorunun tamamı için bir eşik belirleyebilir, veya belirlenen eşik geçilmediği takdirde sıfır puan elde etmesini sağlayabilirsiniz.

Doğru eşleştirmeler için başarı oranı belirleme


Adayın her bir madde için seçebileceği tüm seçenekler için bir başarı katkı oranı belirleyebilirsiniz. Aday, yapmış olduğu tüm eşleştirmelerin toplam başarı katkı oranları nispetinde sorudan başarı elde eder.

Soruların doğru cevaplanması halinde alınacak puanın başarı katkı oranının belirlenmesi
Adayın soruları doğru cevaplaması halinde alacağı puanın başarı katkı oranının belirlenmesine ilişkin bir örnek.

Yanlış eşleştirmeler için ceza oranı belirleme


Eğer aday yanlış bir eşleştirme yaparsa, sorudan elde edeceği toplam başarı oranı düşsün istiyorsanız, ilgili eşleştirme için negatif katkı oranı belirleyebilirsiniz.

Soruların yanlış cevaplanması halinde negatif katkı oranının belirlenmesi
Admin paneli üzerinden yanlış cevaplanan sorulara negatif katkı oranının belirlenmesine ilişkin bir görüntü.

Boş bırakılan eşleştirmeler için ceza oranı belirleme


Aday, bir madde için eşleştirme yapmadığında, yani eşleştirmeyi boş bıraktığında, sorudan elde edeceği toplam başarı oranı düşsün istiyorsanız, ilgili eşleştirmeye, boş bırakma etki oranı belirleyebilirsiniz. Bu durumda boş bırakılan her bir eşleştirmeye karşılık, sorudan daha az başarı elde eder.

Soruların boş halinde boş bırakma etki oranının belirlenmesi
Adayın eşleştirme sorusunu boş bırakması halinde boş bırakma etki oranının belirlenmesine ilişkin bir örnek.

Soruya baraj başarı oranı (eşik) belirleme


Aday, yapmış olduğu eşleştirmelerin doğruluğu nispetinde bir başarı oranı elde ederken, eğer elde ettiği oran, belirleyeceğiniz bir eşiğin altında kalıyor ise başarı oranını sıfır olarak otomatik belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için soruya “eşik oranı” belirleyebilirsiniz.

Soruya baraj puanı eklenmesi
Admin panelinden soruya eklenen baraj başarı oranına ilişkin bir görüntü.

Otomatik değerlendirmenin önizleme ile test edilmesi


Belirlemiş olduğunuz başarı oranlarının nasıl çalıştığını test etmek istiyorsanız, eşleştirme sorusu editöründeki önizleme panelinden, dilediğiniz gibi eşleştirmeler yaparak, sistemin verilen cevabı otomatik nasıl ölçtüğünü gözlemleyebilirsiniz.

Belirlenen başarı oranlarının admin panelinden test edilmesi
Admin panelinden belirlenen başarı oranlarının test edilmesine ilişkin bir görüntü.

Sorunun puanını belirleme


Bir soruya varsayılan bir puan atayabilirsiniz.

Sorunun puanının admin paneli üzerinden belirlenmesi
Sorunun puanının admin paneli üzerinden belirlenmesine ilişkin bir görüntü.

Sorular teste eklendiklerinde, sorunun testteki puanı, sorunun varsayılan puanı olur. Siz daha sonra test özelinde, sorunun puanını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde aynı soru, farklı sorularda, farklı puanlara sahip olabilir.

Soruya ceza puanı belirleme


Eğer aday soruyu yanlış cevaplar ise, yani yapmış olduğu eşleştirmeler sonunda elde ettiği başarı oranı negatif ise, test puanının negatif yönde etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, soruya negatif puan çarpanı belirleyebilirsiniz.

Sorunun yanlış cevaplanması halinde soruya eklenen negatif puan çarpanının belirlenmesi
Adayın soruyu yanlış cevaplaması halinde soruya eklenen negatif puan çarpanının belirlenmesine ilişkin görüntü.

Soruyu birçok boyut ile ilişkilendirme


Bir eşleştirme sorusu ile, birden fazla boyutta ölçüm yapabilirsiniz. Bunun için soruyu bir veya birçok boyut ile ilişkilendirebilirsiniz. Örneğin bir soru hem test puanına, hem “coğrafya” boyutuna, hem de “genel kültür” boyutuna etki etsin istiyorsanız, soruyu “coğrafya” ve “genel kültür” boyutları ile de ilişkilendirebilirsiniz.

Sorunun ilişkilendirildiği boyutların admin paneli ile belirlenmesi
Bir sorunun ilişkilendirildiği boyutların belirlenebildiği admin panelinden bir görüntü.

Soru, bir boyut ile ilişkilendirilirken, boyutlar hiyerarşik bir yapıda tasarlanabilir. Örneğin soruyu “matematik/asal sayılar” adlı bir boyut ile ilişkilendirirseniz, soru hem matematik, hem de matematik altında asal sayılar başlığına etki edecektir.

Eğilim ölçme


Eğer eşleştirme sorusu ile, adayın bir başlıktaki eğilimini ölçmek istiyorsanız, eşleştirmelere eğilim etki puanı ekleyebilirsiniz. Kişilik envanterleri, yetkinlik envanterleri gibi testlerde yaygınlıkla kullanılan bu tür eşleştirme sorularında, adayın yapmış olduğu eşleştirmelerin her biri, bir eğilime ilişkin puanını arttırabilir veya azaltabilir.

Admin panelinden eğilim etki puanının belirlenmesi
Admin panelinden eğilim etki puanının belirlenmesine ilişkin bir görüntü.

Eşleştirme Sorularının Soru Bankanızda Saklanması


Tüm eşleştirme sorularınızı soru bankanızda saklayabilirsiniz. Bunun için sorunun içinde saklanacağı klasör adını ve soruyu ilişkilendireceğiniz etiketleri belirlemeniz yeterli. Klasör ve etiketler, daha sonra tam da dilediğiniz soruları hızlıca soru bankasından bulmanızda size kolaylık sağlar.

Eşleştirme sorularının ‘matching’ etiketi ile soru bankasında saklanması
Eşleştirme sorularının ‘matching’ etiketi ile soru bankasında saklanmasına bir örnek

Eşleştirme Soru Türleri ve Örnekler


Doğru-yanlış eşleştirme sorusu


Ortak seçenek havuzuna ilki “doğru”, ikincisi “yanlış” olmak üzere 2 seçenek eklediğinizde, bu bir doğru-yanlış eşleştirme sorusu halini alır. Aday, tüm maddeleri, doğru veya yanlış seçeneklerinden birisi ile eşleştirecektir.

Resimlerin doğru-yanlış seçenekleri ile eşleştirilerek oluşturulan soru

Doğru yanlış sorusu, eşleştirme yöntemiyle kolaylıkla oluşturulabilir.

Resimlerin doğru-yanlış seçenekleri ile eşleştirilerek oluşturulan soru örneği.

Kelime eşleştirme sorusu


Bir kelime, bir madde olacak şekilde önce maddeler, sonra maddelerin eşleştirilebileceği seçenekler belirlenir.

Eş anlamlı kelimelerin eşleştirildiği soru

Kelime eşleştirme yöntemi ile eşleştirme sorusu oluşturulabilir.

Seçeneklerdeki Kelimelerin, Eş Anlamlı Kelimeleriyle Eşleştirildiği Soru Örneği

Okuma metinlerini eşleştirme sorusu


Her bir madde bir okuma metni olacak şekilde maddeler belirlenir, sonra okuma parçalarının eşleştirilebileceği seçenekler belirlenir.

Resim eşleştirme sorusu


Sorunun her bir maddesine resim eklenir. Adaydan her bir resim için verilen seçeneklerden birisini eşleştirmesi istenir.

Maddelere resim eklenerek oluşturulan eşleştirme sorusu

Resim eşleştirme yöntemi ile eşleştirme sorusu hazırlanabilir.

Maddelere resim eklenerek oluşturulan eşleştirme sorusu örneği.

Resimdeki bölgelerin eşleştirilmesi sorusu


Soruya bir resim yüklenir ve resimde, resmin farklı kısımlarına rakamlar eklenebilir. Adaydan, resimdeki kısımların, verilen seçeneklerden doğru olanı ile eşleştirmesi beklenir.

Resme eklenen rakamlarla seçeneklerin eşleştirilmesinin istendiği soru
Resim üzerine eklenen rakamlarla seçeneklerin eşleştirilmesinin istendiği soru örneği.

Boşluk doldurma sorusu


Boşlukların, seçenekler ile eşleştirilmesi olarak yapılandırıldığında, eşleştirme sorusu, boşluk doldurma sorusu biçimini alır. Soruda bir metin verilir ve metindeki boşluklar rakamlar ile işaretlenir. Adaydan her bir boşluğu, verilmiş seçeneklerden birisi ile eşleştirmesi istenir.

Paragraftaki boşlukların seçenekler ile eşleştirilmesinin istendiği soru

Cümlede boşluk doldurma sorusu eşleştirme yöntemi ile oluşturulabilir.

Paragraftaki boşlukların seçenekler ile eşleştirilmesinin istendiği boşluk doldurma sorusu örneği.

Videoları eşleştirme sorusu


Sorunun her bir maddesine bir video eklenir. Adaydan her bir videoyu seçeneklerden birisi ile eşleştirmesi istenir.

Maddelere eklenen videoların doğru cevaplarla eşleştirilmesinin istendiği soru
Her bir maddeye eklenen videoların doğru cevaplarla eşleştirilmesinin istendiği soru örneği

Dinleme parçalarını eşleştirme sorusu


Sorunun her bir maddesine bir ses kaydı eklenir. Adaydan her bir ses kaydını seçeneklerden birisi ile eşleştirmesi istenir.

Maddelere eklenen ses dosyası ile doğru seçeneklerin eşleştirilmesinin istendiği soru
Maddelere eklenen ses dosyası ile doğru seçeneklerin eşleştirilmesinin istendiği soru örneği.

Matematiksel ifadeleri eşleştirme sorusu


Sorunun her bir maddesi bir matematiksel ifade, denklem veya formül olacak şekilde belirlenir. Adaydan matematiksel ifadeleri seçeneklerden birisi ile eşleştirmesi istenir.

Formül İçeren Matematik Sorularının Doğru Cevaplarla Eşleştirilmesini Gösteren soru

Matematiksel ifade ve formüller eşleştirme sorusunun maddelerine eklenebilir.

Formül içeren matematik sorularının doğru cevaplarla eşleştirilmesini gösteren soru örneği

Yanında içerik olan eşleştirme sorusu


Eşleştirme sorusunun soluna veya sağına yerleştirilmek üzere, soruya ek bir içerik eklenebilir. Bu içerikte okuma parçası, video, dinlemek için bir ses kaydı veya resim konabilir.

Eşleştirme Sorusuna Resimli Ek Bilgi Eklenme Özelliğini Gösteren soru
Eşleştirme sorusunun sol kısmına resimli ek bilgi eklenme özelliğini gösteren soru örneği

Eşleştirmeli Soru Örnekleri ile Oluşturulan Demo Test


Sizler için hazırladığımız demo testi alarak, Testinvite ölçme-değerlendirme sistemi ile hazırlayabileceğiniz eşleştirme soru tiplerine ilişkin fikir edinebilirsiniz.

Testinvite Sınav Programı ile çevrimiçi sınavlarınızı tasarlamaya şimdi başlayın